Obezitologie & bariatrie, Hradec Králové 17.–19. října 2013

Obezitologie & bariatrie 2013

celostátní konference České obezitologické společnosti ve spolupráci s Českou asociací sester, Nové Adalbertinum, Hradec Králové 17. 10. 2013–19. 10. 2013, www.gsymposion.cz

Program:

ČTVRTEK 17.10.
9.00 – 12.15 BARIATRICKÉ PRESYMPOSIUM
předsedající: Fried M.
Bariatric Surgical Techniques – Surgeon`s preference or evidence based choice?

HLAVNÍ PROGRAM
13.00 – 13.15 ZAHÁJENÍ
Fried M., Müllerová D.
13.20 – 13.55 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA
předsedající: Fried M., Sucharda P.
Lipidy a obezita
Kunešová M. /Praha/
OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM 4
14.00 – 16.00 BLOK I Varia I
předsedající: Svačina Š., Slabá Š.
Obezita v těhotenství a laktaci – vyzvaná přednáška
Kacerovský M. /Hradec Králové/
Karcinom prsu a obezita
Šuk J. /Praha/
Nová antidiabetika s účinkem na tělesnou hmotnost
Pelikánová T. /Praha/
Koncepce a strategie prevence a léčby obezity v ČR
Fried M., Hainer V., Kunešová M., Müllerová D. /Plzeň/
Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací
Herlesová J., Knappová D., Král P., Slabá Š., Staňková V., Wagenknecht M., Žmolíková J., Kravarová E. /Praha/
16.00 – 16.30 přestávka
16.30 – 18.15 BLOK II Varia II
předsedající: Müllerová D., Herlesová J.
Internetová soutěž 7S
Málková I., Divoká J., Málková Z. /Praha/
Prediktory váhového přírůstku po zanechání kouření
Kmeťová A., Králíková E., Štěpánková L., Zvolská K. /Praha/
Rozdíly kognitivního výkonu mezi obézními pacienty a běžnou populací
Král P. /Praha/
Možnosti komplexní dekongestivní terapie (KDT) v prevenci a léčbě obezity
Vlasák R. /Praha/
NutriPro – nový nutriční program pro profesionály
Petr T., Cikl P. /Ivančice/

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM 5
PÁTEK 18.10.
HLAVNÍ PROGRAM
9.00 – 9.10 Prezentace společnosti eVito
Telemonitoring – nástroj léčby a prevence civilizačních chorob (eVito systém aktivního zdraví)
Fialová K.
9.15 – 10.15 Sympozium k 100. výročí prací N.N. Aničkova: Co se změnilo ve výzkumu, diagnostice a léčbě HLP a aterosklerózy za jedno století
předsedající: Hainer V., Češka R.
Ateroskleróza – od Aničkova ke globálnímu kardiovaskulárnímu riziku
Češka R. /Praha/
Od obezity k ateroskleróze
Sucharda P. /Praha/
Současná i nová experimentální léčba HLP/DLP
Češka R. /Praha/
10.15 – 10.45 přestávka + POSTERY
10.45 – 12.15 BLOK III Bariatrie I
předsedající: Kasalický M., Matoulek M.
Evropská interdisciplinární doporučení k chirurgické léčbě obezity a metabolických onemocnění 2013 – co je nového?
Fried M. /Praha/
Bariatrická-metabolická chirurgia na Slovensku včera, dnes?? zajtra???
Keher I., Holéczy P., Škuta R. /Trnava/
Bariatrická péče – jaké požadavky by měla splňovat?
Doležalová K. /Praha/
Vliv laparoskopické plikace žaludku na tělesnou hmotnost, metabolickou kompenzaci a hormonální profil u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu: výsledky po 12 měsících sledování
Kaválková P., Mráz M., Doležalová K., Urbanová M., Trachta P., Kosák M., Drápalová J., Lacinová Z., Fried M., Svačina Š., Haluzík M. /Praha/
Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let
Svoboda L. /Praha/
Výsledky bariatrických/metabolických reoperací
Holéczy P., Bužga M., Bolek M., Krištof J., Havrlentová L., Ševčíková J. /Ostrava/
12.15 – 13.45 oběd

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM6
13.45 – 15.00 BLOK IV Společná sekce lékařů a nelékařských pracovníků
předsedající: Škochová D., Fried M.
Obezita v České republice – 2013
Matoulek M., Lajka J., Svačina Š. /Praha/
Jak vysvětlit paradox obezity?
Hainer V. /Praha/
Problematická ustanovení zákona o zdravotních službách
Široká L. /Praha/
Jak se dívat na psychosomatickou medicínu
Honzák R. /Praha/ 15.00 – 16.15 BLOK V Dětská obezita
předsedající: Kytnarová J., Kunešová M.
Těhotenství, laktace a hmotnost potomků
Sucharda P. /Praha/
Stav výživy a stravovacích zvyklostí dětí školního věku v Plzeňském kraji v roce 2013
Sedláček P., Hirschner T., Langmajerová J., Dvořáková J., Müllerová D. /Plzeň/
Zdravotně orientovaná zdatnost a pohybový režim dětí školního věku v Plzeňském kraji v roce 2013
Langmajerová J., Hirschner T., Sedláček P., Dvořáková J., Müllerová D. /Plzeň/
Preventivní projekt „S dětmi proti obezitě“
Marinov Z., Marinová C. /Praha/
16.15 – 16.45 přestávka
16.45 – 18.15 BLOK VI Bariatrie II
předsedající: Doležalová K., Holéczy P.
Zkušenost s 500 tubulizacemi žaludku (sleeve gastrická resekce) – 10 let práce bariatrického centra
Hrubý M., Hain J., Švehlová D., Pospíšil D. /Turnov/
Nejčastější komplikace po sleeve gastrectomy
Kasalický M., Doležel R., Vernerová E., Král P. /Praha/
Plikace versus sleeve – krátkodobé výsledky dvou nejčastějších bariatrických operací
Čierny M., Čierny M. jr., Vašíček J., Kříž M., Lašek P. /Břeclav/
Neadjustabilní gastrická bandáž s odstupem času – kazuistiky
Šrámková P. /Praha/
Remise diabetu po bariatrickém výkonu u pacientů s přetrvávajícím diabetem 2. typu po konzervativním, léčbou navozeném hmotnostním úbytku
Svačina Š., Matoulek M. /Praha/
Vitamin D u pacientů po tubulizaci žaludku
Bužga M., Švagera Z., Kulíšková L., Bolek M., Holéczy P. /Ostrava/
19.00 společná večeře

 

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM 7
SOBOTA 19.10.
HLAVNÍ PROGRAM
9.00 – 10.15 BLOK VII Výzkumná témata
předsedající: Müllerová D., Haluzík M.
Lidský adenovirus 36 je asociován s nadváhou a obezitou – studie 1179 českých adolescentů
Zamrazilová H., Aldhoon Hainerová I., Atkinson R.L., Dušátková L., Sedláčková B., Hlavatý P., Lee Z.P., Kunešová M., Hampl R., Hainer V. /Praha/
Vliv vybraných polymorfismů kandidátních genů obezity na celkový energetický příjem a příjem jednotlivých nutrientů u českých adolescentů
Aldhoon Hainerová I., Zamrazilová H., Dušátková L., Sedláčková B., Hlavatý P., Kunešová M., Hampl R., Hainer V. /Praha/
Efekt laparoskopické sleeve gastrektomie na mRNA expresi prozánětlivě působících genů v podkožní tukové tkáni a periferních monocytech obézních pacientů
Trachta P., Dostálová I., Lacinová Z., Haluzíková D., Kaválková P., Kasalický M., Haluzík M. /Praha/
Sérové koncentrace a mRNA exprese omentinu v podkožní tukové tkáni u pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu: vliv nízkokalorické diety, fyzické aktivity a laparoskopické tubulizace žaludku
Urbanová M., Dostálová I., Jahodová J., Pavlovičová R., Čechová M., Matoulek M., Haluzíková D., Mráz M., Lacinová Z., Haluzík M. /Praha/
10.15 – 10.45 přestávka + POSTERY
10.45 – 12.30 BLOK VIII Kontroverze v obezitologii
předsedající: Sucharda P., Šrámková P.
Existují zdraví obézní?
Pichlerová D. /Praha/
Obezita a deprese
Slabá Š. /Praha/
Alternativy v dietní léčbě diabetu 2. typu
Kahleová H., Pelikánová T. /Praha/
Role mléčných výrobků v redukční dietě
Hlavatý P. /Praha/
Vliv frekvence jídel na kvalitu života, Beckovo skóre deprese a jídelní chování u diabetiků 2. typu
Kahleová H., Bělinová L., Hill M., Pelikánová T. /Praha/
Aspirační terapie – nová endoskopická metoda léčby obezity, první zkušenosti v ČR
Machytka E., Bojková M., Bužga M., Kupka T., Svoboda P., Klvaňa P., Shike M. /Ostrava/
12.30 – 12.45 ZÁVĚR KONFERENCE
Fried M., Müllerová D.

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM8

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 program samostatné sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí
PÁTEK 18.10.
8.35 – 8.45 ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO
Fried M., Škochová D., Krutská S.
8.45 – 10.15 BLOK I
předsedající: Trnková H., Krutská S.
Vliv bariatrické chirurgie na vnímání bolesti obézních pacientů
Škochová D. /Praha/
Prediktor hmotnosti
Sadílková A., Moskalyk J./Praha/
Projekt COPAT
Dědourková Š. /Praha/
Mýty v sexu II
Weiss P. /Praha/
DISKUZE
10.15 – 10.45 přestávka
10.45 – 12.30 BLOK II
předsedající: Součková M., Solnařová L.
Ošetřovatelská péče o obézního pacienta po operaci pro akutní pankreatitidu
Souhradová E., Brodníčková K. /Praha/
Ošetřovatelská péče u pacienta s obezitou v bariérovém režimu
Štulíková I., Solnařová L. /Praha/
Komplikace hojení obézních pacientů
Tlášková J., Svobodová V. /Praha/
Imobilizační syndrom
Brzicová V. /Praha/
Partnerské vztahy včera a dnes
Janáčková L. /Praha/
DISKUZE
12.30 – 13.45 oběd
O

BEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM