All posts by z.marinov@seznam.cz

PF 2014

PF 2014
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PF 2014

Vážení čtenáři

Dovolte mi poděkovat Vám za úspěšnou spolupráci a podělit se s Vámi ke konci roku 2013 s průběhem projektu S dětmi proti obezitě.

S dětmi proti obezitě NET

V tomto roce došlo k vytvoření webového portálu sdetmiprotiobezite.cz . Návštěvnost stránek vysoce překročila předpoklad a dosáhla 10 000 unikátních přístupů. Projekt sdetmiprotiobezite.cz lze hodnotit jako originální a inovativní preventivní webový portál, který v současné době nemá v českém internetovém prostředí obdoby a ve světovém měřítku se řadí k ojedinělým projektům, které zpracovávají problematiku dětské nadváhy a obezity jak pro laickou tak pro odbornou veřejnost. Projekt přináší originální produkty, které lze využívat v každodenní klinické praxi pro konkrétní jedince ohrožené rozvojem nadváhy včetně jejich rodinného zázemí. Vyjádření uznání a poděkování za nezištnou spolupráci náleží vedle erudovaných autorů a garantů poradcům a konzultantům, kteří přispěli ke zdárnému naplnění projektového zadání.

V příštím roce jsou naplánovány dva odborné semináře v Čechách a dva na Moravě, které budou představovat možnosti využití portálu a preventivně-léčebný postup v ambulantní praxi PLDD. Pokud budete mít zájem o aktuální informace k seminářům, prosím o zaregistrování k odběru Newsletterů na úvodní stránce sdetmiprotiobezite.cz  pokud jste tak doposud neučinili.

Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku

V tomto roce došlo k sestavení Literárního souhrnu prevence a léčby nadváhy v kojeneckém věku, Postupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku Praktických rad prevence nadváhy v kojeneckém věku. Výstupy projektu lze hodnotit jako originální a inovativní preventivní postup, který v současné době nemá ve světovém měřítku obdoby. Díky projektu se podařilo v české odborné veřejnosti iniciovat živý zájem o problematiku nadváhy a obezity v nejmladších věkových kategoriích. Text Postupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku prošel nadstandardním kritickým připomínkováním, které zvýšilo jeho odborné kvality a otevřelo i další závažná diskusní témata. Výstupů projektu umožňují jeho použití v každodenní klinické praxi pro konkrétní jedince ohrožené rozvojem nadváhy včetně jejich rodinného zázemí a naplňují základní principy primární prevence komplexu metabolických civilizačních onemocněním. Díky tomu projekt překonal své původní zadání. Výstupy projektu jsou určené ročně minimálně pro 7- 10.000 ohrožených kojenců a sekundárně násobky rodinných příslušníků a jejich komunitního prostředí. Vyjádření poděkování a uznání náleží vedle členů pracovního týmu a odborným garantům i řadě poradců, konzultantů a oponentů, kteří přispěli ke zdárnému ukončení projektu.

Začátkem  nového roku bude spuštěna zkušební verze navazujícího projektu S kojenci proti obezitě na webu, který zpřístupní projekt Postupů prevence široké odborné, ale i laické veřejnosti. Pokud budete mít zájem podílet se na zkušebním provozu nebo využívat projekt pro klinickou praxi, neváhejte se v předstihu registrovat. V případě spuštění ověřovací verze, budete automaticky o otevření webových stránek informováni.

Dětská obezitologická poradna Butterfly Care

V tomto roce došlo k standardizaci protokolární léčby nadváhy a obezity v ambulantní praxi v 10 jednoměsíčních návštěvách. Odborným garantem léčby dětské obezitologické poradny je praktický lékař pro děti a dorost, který spolupracuje s nutricionistou. Nutricionista postupuje podle pevného protokolu Butterfly®Care v měsíčních intervalech. Pediatr spolupracuje na výběru vhodných klientů, kteří jsou následně monitorováni dětskou sestrou. Tržní klientskou cenu nastavuje nutricionista a ve školním roce 2013/2014 je zajištěna podpora OZP, která   přispívá částkou max. 3500 Kč na klienta, z čehož 500 Kč je vyhrazeno pro vyšetření u lékaře.

Pokud spolupracujete s nutričním terapeutem nebo výživovým poradcem, který by měl zájem o vybudování Dětské obezitologické poradny Butterfly®Care, neváhejte jej kontaktovat s koordinátorkou Ing. Vyhnalovou petra_vyhnalova@centrum.cz. Ve středu 22.1. 2013 proběhne v Praze projektový seminář.

Konference Praktická dětská obezitologie

Tento rok jsem spolupořádali 14.-15. 6. úspěšný 2. ročník konference Praktická dětská obezitologie tradičně v Poděbradech. Velké poděkování vedle erudovaných přednášejících náleží Lázním Poděbrady a.s. a především pracovníkům Dětské léčebny Dr. Filipa, kteří vytvořili výjimečnou až rodinnou atmosféru. Podařilo se díky jejich iniciativě sestavit CD s prezentacemi, které na konferenci zazněly. Pokud budete mít o něj zájem, můžete se na mě obrátit o jeho zaslání. Pracovníkům Dětské léčebny náleží v tomto roce  zasloužené uznání za excelentní zvládnutí přechodu na zkrácený lázeňský režim léčby dětské obezity a přesto udržení standardně vysokého redukčního potenciálu.

Příští 3. ročník konference je plánovaný jako bienální na rok 2015 a budeme se těšit na setkání zaměřeném především na kazuistiky. Velice bychom přivítali Váš názor, zda je vyhovující jarní termín, nebo byste přivítali přidružení konference na podzim k tradiční konferenci Dětská výživa v teorii a praxi.

Žij zdravě

Tento rok jsme se podíleli na nosném projektu Žij zdravě VZP ČRMimo jiné došlo ke skompletizování blogu Dětského obezitologa, který zaznamenává průběh ambulantní práce na obezitologickém pracovišti. Pevně věříme, že i v nastávajícím roce se po zářijovém přerušení najde ve VZP podpora pro tento nosný celospolečenský projekt prevence obezity. Jistě i Vaše cílená přímluva by k tomu mohla přispět.

pf2014

Především si dovolujeme poděkovat společnosti Medical Access Solutions sro, bez jejíž podpory by bylo nereálné realizovat naše projekty.

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň, velké množství zasílaných klientů a vyjádření Vaší podpory.

Na plodnou spolupráci v novém roce se těší

Zlatko Marinov
odborný garant

Více

Kalkulátor genetického rizika a terapeutického skóre

 Kalkulátor genetického rizika.  DNA genetická analýza vedle vysoké finanční nákladnosti dosahuje prozatím výstupů na hranici statistické významnosti. Cílené anamnestické údaje jsou pro konkrétního klienta naproti tomu významně výtěžnější prakticky s nulovými náklady. Kalkulátor genetického rizika vychází z výsledků soudobých multicentrických studií a propojuje ontogenetické, fylogenetické a epigenetické rizikové faktory. Kalkulátor umožňuje pro konkrétního klienta stanovit riziko rozvoje nadváhy, včetně návrhu příslušné intervence.

 Kalkulátor terapeutické skóre . K reálnému výsledku v prevenci a léčbě dětské obezity vede především účelně vynaložená terapie na příslušném pracovišti s odpovídajícím stupněm intenzity. Bez odpovídající intervence nejen, že její výsledek je na straně klienta nejistý, ale mnohdy vede na straně terapeuta k pocitu vyhoření.  Kalkulátor terapeutického skóre umožňuje stanovit účelnou léčbu s diferenciálně diagnostickou rozvahu včetně psychosociálního zázemí a odkazů na  relevantní kritéria .
 Na oba kalkulátory je možné přejít přes hlavní menu  Programy , přes příslušné podmenu nebo přes rychlý přístup přes příslušná loga DNA   Kalkulátor genetického rizika a kalkulačky    Kalkulátor terapeutické skóre  v záhlaví stránky  S dětmi proti obezitě .
Více

Konference Obezita a pohybový aparát, Lázně Bludov 15. a 16. listopadu 2013

Odborná konference Obezita a pohybový aparát aneb málo se pohybujeme a příliš jíme. Lázně Bludov ve dnech 15. od 13 hod  a 16. listopadu 2013

Přednášejí odborníci z oblasti zdravotnictví a zdravovědy na téma prevence, rizik a možností léčby obezity.

Obezita a pohybový aparát
Odborný garant: Doc. MUDr. Dobroslava Jandová, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství KV 3.LF UK Praha
MUDr. Ivana Wurstová, odborný garant léčebné péče Lázní Bludov

Program konference :

Pátek 15. listopadu 2013
13.00 Zahájení konference
13.10 – 13.30 Obezita jako rizikový faktor invalidizace obyvatelstva pro onemocnění pohybového aparátu
MUDr. Eva Coufalová, vedoucí oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Šumperk. Vedoucí lékařka
lázeňské péče Lázní Bludov
13.30 – 14.10 Obezita a diabetes mellitus – epidemie 21. století
Prim. MUDr. Blanka Plesníková, Diabetologická ambulance. II.interní oddělení Šumperské
nemocnice, člen sk. Agel
14.10 – 14.40 Pohybová aktivita v prevenci dětské obezity
Prim. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D.,MBA, Dětská obezitologická ambulance. Klinika
tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN a LF UP Olomouc
14.40 – 15.00 Kurz „Fun For Fit“
Mgr. Tomáš Rýzner, Občanské sdružení Lenochod
15.00 – 15.20 Přestávka
15.20 – 16.30 Lázně Bludov – 50 let zkušeností s léčbou obezity
Pohledem lékaře – MUDr. Eva Coufalová , vedoucí lékařka Lázní Bludov
Vyšetřovací metody při léčbě obezity – Zdeňka Stonová, zdravotní sestra Lázní Bludov
Zásady stravování při léčbě dětské obezity – Soňa Rohovcová, nutriční terapeutka Lázní Bludov
Pohybové aktivity při léčbě dětské obezity – Bc. Jana Ptáčková, fyzioterapeutka Lázní Bludov
Jóga a obezita – Mgr. Jitka Čulíková, lektorka jógy
16.30 – 17.40 Základní principy životosprávy
MUDr. Miroslav Holub, Rehabilitační centrum Semily
17.40 – 18.00 Diskuse ke všem tématům
18.00 Ukončení prvního dne konference

Sobota 16. listopadu 2013
9.00 – 9.30 Funkční poruchy axiálního pohybového systému a možnosti intervenčního rehabilitačního
přístupu
Prim. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, Oddělení rehabilitace CLR SMN Nemocnice Prostějov,
odb.as. Ústavu fyzioterapie FZV UP Olomouc, odb. as. Katedry fyzioterapie a rehabilitace LF MU
Brno
9.30 – 10.00 Pohybové komplikace obezity
MUDr. Horák Stanislav, MUDr. Konečný Petr, Ph.D., MBA, MUDr. Pastucha Dalibor, Ph.D., MBA
Oddělení rehabilitace FN Olomouc a FZV UP Olomouc
10.00 – 10.45 Lži, omyly a mýty v léčbě obezity
Prim. MUDr. Jiří Poděbradský, NZZ Rehabilitace Lipová Lázně. Masarykova univerzita, Fakulta
sportovních studií Brno
10.45 – 11.10 Přestávka
11.10 – 11.40 Fyzioterapie v prevenci a léčbě obezity
PhDr. Radana Poděbradská, NZZ Rehabilitace Lipová Lázně. Masarykova univerzita, Fakulta
sportovních studií Brno
11.40 – 12.10 Reflexní zóny na noze – ošetření makrosystému v mikrosystému
Mgr. Klára Bubeníčková, NZZ Terapea Praha 7
12.10 – 12.40 Psychosomatické aspekty obezity
MUDr. Ivana Wurstová, odborný garant léčebné péče Lázní Bludov
12.40 – 13.00 Diskuse
13.00 Ukončení konference

Více

Novinky září 2013

Dovolujeme si Vás informovat o aktivitách projektu S dětmi proti obezitě před nastávající podzimní sezonou.
Stránky S dětmi proti obezitě  jsou  v současné době garantovány odborným dohledem předních odborníků a je možné na ně odkazovat i běžnou populaci.  Stránky byly úspěšně pokřtěné a odlunchované pro odbornou veřejnost na konferenci Praktická dětská obezitologie 2. v Poděbradech 14.6. Kmotrou se stala Prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc. a kmotrem prim. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA. Od té doby dosáhla návštěvnost stránek přes 3500 unikátních přístupů.
V rámci stránek především doposud probíhaly drobné úpravy a formální opravy a v současné době došlo  k rozšíření stránek Pro výživové konzultanty o stránky Nakupujte s dětmiVývoj výživových zvyklostíJídelníček školáka,  Význam pohybuPotřeba pohybu v dětském věku a Vhodné pohybové aktivityV  návaznosti byly propojeny a upřesněny Režimové tipy a triky  a na ně navazující blogové stránkykteré jsou připravéné pro Vaše blogové komentáře. Pro Vaši inspiraci jsme sestavili stránku o aktuálních školních svačinách Krabička do každé školní tašky a za pozornost případně stojí edukační pomůcka Jídelníček na pěti prstech jedné ruky
 
V rámci spolupráce s projektem Postupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku  jsou na webových stránkách uvedeny  praktické rady pro rodiče Tipy a Triky pro kojence. Ke stránce se váže blogová stránka S kojenci proti obezitě  a případně se těšíme na Vaše komentáře.
V nastávajícím podzimním období proběhnou tradiční akce, které se dotýkají i problematiky dětské obezity

Obezitologie & bariatrie, Hradec Králové 17.–19. října 2013

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 6.-7.12.2013 Poděbrady

Věříme, že se na nich potkáme, nebo v rámci zřízené facebookové stránky.
S  přáním příjemného prožití zbytku léta
MUDr. Zlatko Marinov
odborný garant
Více

Obezitologie & bariatrie, Hradec Králové 17.–19. října 2013

Obezitologie & bariatrie 2013

celostátní konference České obezitologické společnosti ve spolupráci s Českou asociací sester, Nové Adalbertinum, Hradec Králové 17. 10. 2013–19. 10. 2013, www.gsymposion.cz

Program:

ČTVRTEK 17.10.
9.00 – 12.15 BARIATRICKÉ PRESYMPOSIUM
předsedající: Fried M.
Bariatric Surgical Techniques – Surgeon`s preference or evidence based choice?

HLAVNÍ PROGRAM
13.00 – 13.15 ZAHÁJENÍ
Fried M., Müllerová D.
13.20 – 13.55 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA
předsedající: Fried M., Sucharda P.
Lipidy a obezita
Kunešová M. /Praha/
OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM 4
14.00 – 16.00 BLOK I Varia I
předsedající: Svačina Š., Slabá Š.
Obezita v těhotenství a laktaci – vyzvaná přednáška
Kacerovský M. /Hradec Králové/
Karcinom prsu a obezita
Šuk J. /Praha/
Nová antidiabetika s účinkem na tělesnou hmotnost
Pelikánová T. /Praha/
Koncepce a strategie prevence a léčby obezity v ČR
Fried M., Hainer V., Kunešová M., Müllerová D. /Plzeň/
Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací
Herlesová J., Knappová D., Král P., Slabá Š., Staňková V., Wagenknecht M., Žmolíková J., Kravarová E. /Praha/
16.00 – 16.30 přestávka
16.30 – 18.15 BLOK II Varia II
předsedající: Müllerová D., Herlesová J.
Internetová soutěž 7S
Málková I., Divoká J., Málková Z. /Praha/
Prediktory váhového přírůstku po zanechání kouření
Kmeťová A., Králíková E., Štěpánková L., Zvolská K. /Praha/
Rozdíly kognitivního výkonu mezi obézními pacienty a běžnou populací
Král P. /Praha/
Možnosti komplexní dekongestivní terapie (KDT) v prevenci a léčbě obezity
Vlasák R. /Praha/
NutriPro – nový nutriční program pro profesionály
Petr T., Cikl P. /Ivančice/

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM 5
PÁTEK 18.10.
HLAVNÍ PROGRAM
9.00 – 9.10 Prezentace společnosti eVito
Telemonitoring – nástroj léčby a prevence civilizačních chorob (eVito systém aktivního zdraví)
Fialová K.
9.15 – 10.15 Sympozium k 100. výročí prací N.N. Aničkova: Co se změnilo ve výzkumu, diagnostice a léčbě HLP a aterosklerózy za jedno století
předsedající: Hainer V., Češka R.
Ateroskleróza – od Aničkova ke globálnímu kardiovaskulárnímu riziku
Češka R. /Praha/
Od obezity k ateroskleróze
Sucharda P. /Praha/
Současná i nová experimentální léčba HLP/DLP
Češka R. /Praha/
10.15 – 10.45 přestávka + POSTERY
10.45 – 12.15 BLOK III Bariatrie I
předsedající: Kasalický M., Matoulek M.
Evropská interdisciplinární doporučení k chirurgické léčbě obezity a metabolických onemocnění 2013 – co je nového?
Fried M. /Praha/
Bariatrická-metabolická chirurgia na Slovensku včera, dnes?? zajtra???
Keher I., Holéczy P., Škuta R. /Trnava/
Bariatrická péče – jaké požadavky by měla splňovat?
Doležalová K. /Praha/
Vliv laparoskopické plikace žaludku na tělesnou hmotnost, metabolickou kompenzaci a hormonální profil u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu: výsledky po 12 měsících sledování
Kaválková P., Mráz M., Doležalová K., Urbanová M., Trachta P., Kosák M., Drápalová J., Lacinová Z., Fried M., Svačina Š., Haluzík M. /Praha/
Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let
Svoboda L. /Praha/
Výsledky bariatrických/metabolických reoperací
Holéczy P., Bužga M., Bolek M., Krištof J., Havrlentová L., Ševčíková J. /Ostrava/
12.15 – 13.45 oběd

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM6
13.45 – 15.00 BLOK IV Společná sekce lékařů a nelékařských pracovníků
předsedající: Škochová D., Fried M.
Obezita v České republice – 2013
Matoulek M., Lajka J., Svačina Š. /Praha/
Jak vysvětlit paradox obezity?
Hainer V. /Praha/
Problematická ustanovení zákona o zdravotních službách
Široká L. /Praha/
Jak se dívat na psychosomatickou medicínu
Honzák R. /Praha/ 15.00 – 16.15 BLOK V Dětská obezita
předsedající: Kytnarová J., Kunešová M.
Těhotenství, laktace a hmotnost potomků
Sucharda P. /Praha/
Stav výživy a stravovacích zvyklostí dětí školního věku v Plzeňském kraji v roce 2013
Sedláček P., Hirschner T., Langmajerová J., Dvořáková J., Müllerová D. /Plzeň/
Zdravotně orientovaná zdatnost a pohybový režim dětí školního věku v Plzeňském kraji v roce 2013
Langmajerová J., Hirschner T., Sedláček P., Dvořáková J., Müllerová D. /Plzeň/
Preventivní projekt „S dětmi proti obezitě“
Marinov Z., Marinová C. /Praha/
16.15 – 16.45 přestávka
16.45 – 18.15 BLOK VI Bariatrie II
předsedající: Doležalová K., Holéczy P.
Zkušenost s 500 tubulizacemi žaludku (sleeve gastrická resekce) – 10 let práce bariatrického centra
Hrubý M., Hain J., Švehlová D., Pospíšil D. /Turnov/
Nejčastější komplikace po sleeve gastrectomy
Kasalický M., Doležel R., Vernerová E., Král P. /Praha/
Plikace versus sleeve – krátkodobé výsledky dvou nejčastějších bariatrických operací
Čierny M., Čierny M. jr., Vašíček J., Kříž M., Lašek P. /Břeclav/
Neadjustabilní gastrická bandáž s odstupem času – kazuistiky
Šrámková P. /Praha/
Remise diabetu po bariatrickém výkonu u pacientů s přetrvávajícím diabetem 2. typu po konzervativním, léčbou navozeném hmotnostním úbytku
Svačina Š., Matoulek M. /Praha/
Vitamin D u pacientů po tubulizaci žaludku
Bužga M., Švagera Z., Kulíšková L., Bolek M., Holéczy P. /Ostrava/
19.00 společná večeře

 

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM 7
SOBOTA 19.10.
HLAVNÍ PROGRAM
9.00 – 10.15 BLOK VII Výzkumná témata
předsedající: Müllerová D., Haluzík M.
Lidský adenovirus 36 je asociován s nadváhou a obezitou – studie 1179 českých adolescentů
Zamrazilová H., Aldhoon Hainerová I., Atkinson R.L., Dušátková L., Sedláčková B., Hlavatý P., Lee Z.P., Kunešová M., Hampl R., Hainer V. /Praha/
Vliv vybraných polymorfismů kandidátních genů obezity na celkový energetický příjem a příjem jednotlivých nutrientů u českých adolescentů
Aldhoon Hainerová I., Zamrazilová H., Dušátková L., Sedláčková B., Hlavatý P., Kunešová M., Hampl R., Hainer V. /Praha/
Efekt laparoskopické sleeve gastrektomie na mRNA expresi prozánětlivě působících genů v podkožní tukové tkáni a periferních monocytech obézních pacientů
Trachta P., Dostálová I., Lacinová Z., Haluzíková D., Kaválková P., Kasalický M., Haluzík M. /Praha/
Sérové koncentrace a mRNA exprese omentinu v podkožní tukové tkáni u pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu: vliv nízkokalorické diety, fyzické aktivity a laparoskopické tubulizace žaludku
Urbanová M., Dostálová I., Jahodová J., Pavlovičová R., Čechová M., Matoulek M., Haluzíková D., Mráz M., Lacinová Z., Haluzík M. /Praha/
10.15 – 10.45 přestávka + POSTERY
10.45 – 12.30 BLOK VIII Kontroverze v obezitologii
předsedající: Sucharda P., Šrámková P.
Existují zdraví obézní?
Pichlerová D. /Praha/
Obezita a deprese
Slabá Š. /Praha/
Alternativy v dietní léčbě diabetu 2. typu
Kahleová H., Pelikánová T. /Praha/
Role mléčných výrobků v redukční dietě
Hlavatý P. /Praha/
Vliv frekvence jídel na kvalitu života, Beckovo skóre deprese a jídelní chování u diabetiků 2. typu
Kahleová H., Bělinová L., Hill M., Pelikánová T. /Praha/
Aspirační terapie – nová endoskopická metoda léčby obezity, první zkušenosti v ČR
Machytka E., Bojková M., Bužga M., Kupka T., Svoboda P., Klvaňa P., Shike M. /Ostrava/
12.30 – 12.45 ZÁVĚR KONFERENCE
Fried M., Müllerová D.

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM8

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 program samostatné sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí
PÁTEK 18.10.
8.35 – 8.45 ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO
Fried M., Škochová D., Krutská S.
8.45 – 10.15 BLOK I
předsedající: Trnková H., Krutská S.
Vliv bariatrické chirurgie na vnímání bolesti obézních pacientů
Škochová D. /Praha/
Prediktor hmotnosti
Sadílková A., Moskalyk J./Praha/
Projekt COPAT
Dědourková Š. /Praha/
Mýty v sexu II
Weiss P. /Praha/
DISKUZE
10.15 – 10.45 přestávka
10.45 – 12.30 BLOK II
předsedající: Součková M., Solnařová L.
Ošetřovatelská péče o obézního pacienta po operaci pro akutní pankreatitidu
Souhradová E., Brodníčková K. /Praha/
Ošetřovatelská péče u pacienta s obezitou v bariérovém režimu
Štulíková I., Solnařová L. /Praha/
Komplikace hojení obézních pacientů
Tlášková J., Svobodová V. /Praha/
Imobilizační syndrom
Brzicová V. /Praha/
Partnerské vztahy včera a dnes
Janáčková L. /Praha/
DISKUZE
12.30 – 13.45 oběd
O

BEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM

Více

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 6.-7.12.2013 Poděbrady

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 6.-7.12.2013 Poděbrady 

Letos se koná již 8. ročník konference odborníků zabývajících se obezitou a další problematikou výživy dětí a dorostu.

Termín akce je 6. – 7. 12. 2013, konference se koná v Poděbradech.
Konference je evidována v Centrálním registru akci ČLK, ČAS a UNIFY, kreditní body dle směrnic.

Přednášky budou rozděleny do těchto částí:

A) Výživa dítěte a zdraví
B) Potraviny v dětské výživě
C) Obezita – Fórum prevence dětské nadváhy a obezity (volby pro členy Fóra)
D) Obezita
E) Podvýživa dětí
Podrobný program a další podrobnosti včetně možnosti přihlášení najdete na webových  Společnosti pro výživu.

Více