Komunita S dětmi proti obezitě

Neformální partnerské sdružení osob, organizací a iniciativ, které se rozhodly přispět k cílům snížení výskytu dětské nadváhy a obezityUNIMED LOCA«√O 0032

Vize partnerského sdružení

Díky koordinaci iniciativ směřujících k prevenci obezity bude trend nárůstu dětské obezity v ČR klesat.

Mise projektu S dětmi proti obezitě v partnerském sdružení

Odborný garant programu a jeho iniciátor. Podílí se na formulaci pravidel spolupráce, řízení a prezentaci výsledků.

Mise partnerského sdružení

Koordinace, motivace, zprostředkování komunikace a spolupráce.

Projektový záměr

Připravit akční skupinu zástupců čtyř typů partnerů, která bude podporovat a prezentovat úsilí jednotlivých organizací směřující k zmírnění růstu dětské nadváhy a obezity

  1. chlaperybaodborné veřejnosti
  2. státní správy
  3. neziskového sektoru
  4. firemního sektoru