Význam pohybu

Vztah k pohybové aktivitě se vyvíjí již od raného dětství, a proto bychom měli děti cíleně vést k aktivnímu způsobu života.

Schéma pohybové aktivity dle Strategic Inter-Governmental forum on Physical ActivityPravidelná pohybová aktivita je nezbytná nejen jako prevence obezity, ale je jednou ze základních podmínek dobrého zdraví a zdravého životního stylu. Pravidelná pohybová aktivita má nejen celou řadu pozitivních účinků nejen na fyzické zdraví, ale také řadu pozitivních sociálních a psychologických dopadů na zdravý vývoj dítěte. Je to prostředek seznamování se s prostředím, učení se, jak ovládnout své tělo, jak si poradit se svým okolím a tím nabýt potřebné zkušenosti. Pohyb je prostředkem,  které učí dítě jak vyjádřit sebe sama a komunikovat s ostatními, je také prostředkem získávání sebevědomí, hodnocení sebe samého, vzájemného srovnávání, pomáhání si, soupeření a spolupráce. Jde o celý komplex lidského chování, které zahrnuje všechny pohybové činnosti člověka, pohybové úkoly každodenního života, lokomoční, pracovní a další účelové pohyby, tělesnou výchovu, sport a pohybovou rekreaci.

Schopnost správně zvládnout pohyb je ovlivněná  řadou faktorů:

 • Věk
 • Stupeň psychomotorického vývoje.
 • Pohlaví.
 • Genetické předpoklady.
 • Aktuální zdravotní stav, zdatnost, výkonnost.
 • Sociální, kulturní a geografické zázemí.

Pravidelná aktivita ovlivňuje organismus jako celek, působí na vnitřní prostředí, na činnost jednotlivých orgánů a jejich vzájemnou koordinaci, tím výrazně ovlivňuje vývoj dítěte. Vzniká důležitý vztah vzájemného působení :    pohyb ↔ vývoj.

Pohyb je umožněn správnou funkcí pohybového aparátu, který se skládá z řídicích systémů (mozek, mícha, nervová soustava), výkonnými (svaly) a podpůrnými (skelet, klouby, vazy) systémy. Pro správnou provádění pohybové aktivity je nutné zvládnutí základních pohybových schopností :

 • Vztah vytrvalosti, rychlosti a síly u jednotlivých sportů. Schéma upraveno dle dle Bompa et Carrera, 2005Obratnost.
 • Rychlost.
 • Síla.
 • Vytrvalost

Každá jednotlivá aktivita má různý poměr jednotlivých složek, stejně tak každý jedinec má individuální předpoklady jednotlivé pohybové dovednosti zvládat. Tyto predispozice jsou geneticky determinovány a tréninkem je možno jednotlivé složky dále rozvíjet. Vzájemný poměr a dominanci jednotlivých složek v konkrétních vybraných sportovních aktivitách ukazuje

„Tělo nechť každodenní své hýbání má.“  Jan Amos Komenský