Proč je dětská obezita zdravotní výzvou 21. století?

Zdravotní rizika dneška   Programování jídelního chování

Rozvoj současné pandemie obezity má své zákonitosti a postupuje ve čtyřech fázích, které se vzájemně prolínají.

earth_eye_by_genieneovo-d38vay3Prvá fáze – fáze nárůstu epidemie obezity se začala rozvíjet  v polovině osmdesátých let. V prvé fázi epidemie obezity došlo k nárůstu nadváhy a prosté obezity v rámci celého populačního spektra. Za toto poslední čtvrtstoletí se počet obézních dětí z pětinásobil.

Druhá fáze – fáze komplikací epidemie obezity je charakterizována rozvojem zdravotních komplikací, které doprovázejí nadváhu a obezitu a v současné době v ČR probíhá. Běžná obezita je základním kamenem rozvoje metabolického syndromu.  Vedle toho dětská obezita stojí za urychleným nástupem puberty, doprovázeném snížením konečné výšky a zároveň za vznikem závažných psycho-sociálních problémů, protože obézní dítě je velmi často vystaveno neúměrnému společenskému tlaku ze strany společensko-estetických norem.

obesityRozvoj třetí fáze – fáze komplikací epidemie obezity se očekává ke konci čtvrté dekády tohoto století. Tato fáze bude charakterizována rozvojem zdravotních následků, které doprovázejí nadváhu a obezitu. Dětská obezita v 70-80 % přestupuje i do dospělosti, kdy se tito jedinci přiřadí k chronicky obézním dospělým se závažnými zdravotními a psychosociálními komplikacemi, které se plně rozvinou již v produktivním věku. Na podkladě cukrovky 2. typu to budou časné amputace dolních končetin, ledvinné selhání a časná slepota, na podkladě steatohepatitidy s cirhosou se předpokládá rozvoj jaterního selhání, posun nádorových onemocnění, iktů a infarktů do nižších věkových skupin v produktivním věku. Na jedné straně dojde ke snížení ekonomického a společenského uplatnění těchto jedinců a na druhé k enormnímu zvyšování zdravotnických a celospolečenských nákladů. Komplex obezita – metabolický syndrom – cukrovka 2. typu – kardiovaskulární ischemie spotřebovává již v současnosti až 10-15 % úhrnných zdravotních nákladů. Náklady zdravotní péče jsou u obézních o polovinu vyšší a náklady na léky dvakrát vyšší než u běžné populace.

sharksČtvrtá fáze – fáze fixace epidemie obezity bude postupně prolínat třetí fázi a bude charakterizovaná přenosem obezity do následujících generací. Vlastností typickou pro běžnou obezitu je tendence ke sdružování a vytváření skupin s podobným hodnotovým systémem. Ve fertilním věku bude nadále docházetk k selektivnímu výběru mezi mladými dospělými s nadváhou a obezitou. Zároveň samotná obezita matek ještě před koncepcí negativně ovlivňuje vývoj programingu plodu ve smyslu jeho energetické rovnováhy a zároveň zvyšuje výskyt vrozených vývojových vad. Původně epigenetická modifikace genomu přestoupí selektivním výběrem do fylogenetiky a v následujících generacích evolučním tlakem i do ontogenetiky specifických populací. Předpokládá se, že proces následků a komplikací spojených s nadváhou a obezitou se geneticky zafixuje, celý cyklus se urychlí a dojde k významnému zkrácení střední délky života celých populací. Ekonomické prognózy začínají ve vztahu k růstu obezity v jednotlivých populacích kalkulovat se sníženou společenskou produktivitou práce, náklady na změnu normativů veřejných prostor, zvýšením nákladů na potraviny, ošacení a transport.