Aktuality

PF 2016

Lidem často dělá starost, co snědí mezi Štědrým dnem a Silvestrem. 
Přitom by se měli starat spíš o to, co snědí mezi Silvestrem a Štědrým dnem, protože nejnovější výzkumi prokazují,  že kvalitní strava nezlepšuje zdravotní stav, ale nekvalitní jej zásadně poškozuje.

Více

Facebook proti dětské obezitě 25.-30.12. 2015

Dovolte abychom Vám popřáli klidné prožití Vánočních svátků a informovali Vás o projektu Facebook proti dětské obezitě 2015, který je podpořen dotací 24/15/NAP MZČR.

Společnost Medasol s. r. o. v březnu 2015 úspěšně dokončila ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR projekt VZP ČR S kojenci proti obezitě, který byl zaměřen na prevenci obezity v kojeneckém věku, tedy zejména na edukaci rodičů prostřednictvím pediatrů o zásadách zdravého životního stylu, rizikových faktorech vzniku nadváhy a způsobu identifikace nadváhy u kojenců. V kontaktní informační kampani se spolu s spolupracujícími kolegy podařilo u kojenců snížit proporcionalitu o 0,22  SD BMI se snížením počtu kojenců s nadváhou.  Ekvivalentem u dospělých by bylo  – 6 kg. V projektu jsme tak překonali pokles o 0,2 SD BMI, který je kritériem efektivního preventivního programu.
Jedním z využitých komunikačních nástrojů byl i facebook, kde propagační kampaň vzbudila mnoho pozitivních i negativních reakcí svědčících o tom, že pro mnoho rodičů je téma nadváhy a obezity dětí velmi citlivé téma, a zároveň mnoho rodičů si stále nejsou jistí se základními  pravidly zdravého životního stylu. O úspěšnosti kampaně svědčí to, že během 13 dnů bylo osloveno přes 140 tisíc lidí z definované cílové skupiny a podařilo přimět k reakci více jak 5000. V rámci toho se povedlo získat více jak 1800 lajků a napsalo se přes 1000 komentářů.

Výsledky projektu VZP ČR S kojeni proti obezitě nás velice potěšily a prokázaly, že lze při racionálním nastavení úspěšně realizovat preventivní program obezity i v lokálních  podmínkách plošně rozšířené obezitogenní slepoty.

V současné době probíhá další projekt v řadě preventivních programů S dětmi proti obezitě s názvem Facebookem proti dětské obezitě 2015.  Cílem projektu je oslovení rodičů a šíření osvěty – co je dětská obezita, jak poznat obezitu dítěte, kam se obrátit o radu a pomoc, tipy a triky pro prevenci dětské obezity.  Záměrem je, aby došlo ke změně stravovacích a pohybových návyků zejména u rodin s předškolními dětmi a zavedení preventivních opatření proti dětské obezitě. Stěžejní částí projektu je facebooková kampaň v období 25. – 31. 12. 2015 se záměrem oslovit 70 000 lidí z cílové skupiny v čase, kdy si mnoho lidí stanovuje předsevzetí týkající se  úpravy hmotnosti.

Pevně věříme, že výsledky kampaně plně vytěžíte v nastávajícím novém roce, protože prevence a časná léčba dětské nadváhy je v současné době jedinou účinnou léčbou nejenom dětské obezity.

MUDr. Cecilia Marinová, MBA            MUDr. Zlatko Marinov                                        Ing. Petra Vyhnalová

Projektová manažerka                          Odborný garant projektu                                     Podpora projektu

Více

Praktická dětská obezitologie 23.1.2016 Bludov

Dovolujeme si Vás pozvat na  seminář ČLK Praktická dětská obezitologe

Datum konání: sobota 23. ledna 2016

Místo konání: Státní léčebné lázně Bludov, s.p. Lázeňská 572, 789 61 Bludov

Odborný program:

9:00 Zahájení 12:45 Předpokládaný závěr

MUDr. Jan Boženský  Role PLDD v diagnostice, prevenci a terapii obezity 60 min

MUDr. Zlatko Marinov  Prevence obezity od nejútlejšího věku 60 min

Ing. Hana Střítecká, Ph.D.  Stravovací návyky u dětí, role nutričního terapeuta v terapii obezity 45 min

MUDr. Jiří Hyjánek, Ph.D.  Genetické aspekty dětské obezity, nutrigenomika 30 min

MUDr. Dalibor Pastucha, MBA  Pohybová aktivita v terapii dětské obezity, možnosti lázeňské léčby 45 min

Monika Šanovcová, Di  vyšetření pohybového aparátu u obézního dítěte, 20min

Více

Kdy(ž) je třeba prevence 12.10. 2015 Domažlice

Dovolujeme si Vás pozvat na IV. celostátní mezioborovou konferenci „Kdy(ž) je třeba prevence 2015“

Místo konání: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb Domov pro seniory, Kozinova 236, Domažlice Termín: 12. října 2015

Kompletní informace o přihlášení na konferenci včetně programu naleznete na: www.jakomodelka.cz

Program:

9:05 Blok 1 – hlavní sál

Koordinace prevence v Plzeňském kraji – V. Čiková

Systém péče o děti s ohroženým vývojem – M. Kolínková

Diakonie Západ na poli primární prevence – L. Eisenvort, J. Jansa

11:10 Blok 2 – hlavní sál

Oběť trestného činu – pomoc na úrovni primární, sekundární a terciální prevence – S.

Musilová Důvod práce s třídním kolektivem – P. Vácha

Tělo může být nositelem problému, ale nemusí odrážet jeho intenzitu – Na druhý pohled

12:50 Oběd

13:45 Blok 3 – hlavní sál

Předškolní vzdělávání – Nejdůležitější je začátek! – M. Kovalčík

CEPÍK – Zdravý život předškolních dětí – L. Plzáková

Oxid dusnatý v lidském těle – M. Kindl

16:30 Blok 4 – hlavní sál

Budování antiobezitogenního prostředí – Úskalí racionálního jídelníčku a zdravého životního stylu – Z. Marinov

Genetika v personalizaci výživy u preventivních a intervenčních programů – M. Pegner, M. Anderlová

18:00 Závěr konference – Prostor pro dotazy

Více

Obezita v dětském věku 30.9. 2015 Říčany

Odborný seminář Obezita v dětském věku v Olivově dětské léčebně dne 30. září 2015
Adresa: Olivova 224, 251 01 Říčany u Prahy
Program 
17.00 – 17.45 MUDr. Magdalena Matějková Běhanová, Ph.D.
Endokrinologické aspekty dětské obezity. Vliv obezity na endokrinní systém. Choroby spojené s obezitou v dětském věku.
17.45 – 18.30 MUDr. Zlatko Marinov
Prevence obezity od kojeneckého věku
Více

Efektivní strategie podpory zdraví III. 18.6. 2015 Praha

Státní zdravotní ústav, 3. lékařská fakulta UK v Praze a Klinika adiktologie 1. LF VFN UK v Praze pod záštitou hlavního hygienika České republiky MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D.
Vás srdečně zvou na konferenci
Efektivní strategie podpory zdraví III. Téma pro rok 2015:  Příklady dobré praxe
Konference se koná 18. 6. 2015 ve velké posluchárně budovy č. 11 Státního zdravotního ústavu,
Šrobárova 48, Praha 10
Účast na konferenci je bezplatná a je hodnocena následujícími kredity – lékaři: 6 kreditů od ČLK,
nelékaři zdravotničtí pracovníci: 4 kredity od ČAS, ostatní nelékaři: 4 kredity od KVVOPZ.
Přihlašujte se prostřednictvím formuláře na:  http://goo.gl/forms/j5xtSFR1pu  nejpozději do 14. 6.
PROGRAM
9:00 – 9:30 REGISTRACE
9:30 – 9:35
9:35 – 9:45
Zahájení konference
Úvodní slovo
Ing. Jitka Sosnovcová, ředitelka Státního zdravotního ústavu
9:45 – 10:00
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a primární prevence
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví,
hlavní hygienik ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR
10:00 – 10:15 Podpora zdraví z pohledu MZ ČR
MUDr. Stanislav Wasserbauer, ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory
veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Marta Špillingová, M.A., vedoucí oddělení podpory zdraví a primární prevence,
Ministerstvo zdravotnictví ČR
10:15 – 10:30 Spolupráce SZÚ a 3. LF UK v uplynulém roce (r. 2014)
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3. LF UK v Praze a přednosta II. Interní kliniky FNKV
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, proděkan 3. LF UK v Praze
10:30 – 10:45
Podpora zdraví formou vzdělávání pedagogů v Pardubickém kraji
Mgr. Jana Nedbalová, Zdravotní politika a podpora zdraví, KHS Pardubického kraje,
Pardubice
10:45 -11:15
DISKUSE, PŘESTÁVKA
11:15 -11:30 Portál veřejného zdraví
Ing. Martin Doležal,
Ministerstvo zdravotnictví ČR
11:30 – 11:45
Rizikové živiny ve výživě českých dětí
MUDr. Petr Tláskal, CSc., vedoucí Oddělení léčebné výživy Fakultní nemocnice Motol,
předseda Společnosti pro výživu, o. p. s.
11:45 -12:05 Příklad dobré praxe v prevenci infekcí před 100 lety
MUDr. Daniela Fránová, Zdravotní ústav, Ústí nad Labem
12:05 – 12:20 Metodiky programů primární prevence
Mgr. Anna Milerová, vedoucí oddělení podpory zdraví, Zdravotní ústav, Ústí nad Labem
12:20 -12:35
12:35 – 12:50
Co si dát na talíř
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., PhDr. Leona Mužíková, Ph.D., Masarykova univerzita,
Pedagogická fakulta, katedra výchovy ke zdraví, Brno
Zdravá školní jídelna
Mgr. Alexandra Košťálová, CPVZ, Státní zdravotní ústav, Praha
12:50 – 13:30 DISKUSE, PŘESTÁVKA NA OBĚD
13:30 – 13:45 Obezita u dětí – problém dětí nebo rodičů? Zkušenosti z realizace projektu „Primární
prevence nadměrné hmotnosti a obezity u dětí v 1. a 2. třídě v Olomouckém kraji“
doc.PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph. D., MUDr. Jiří Charamza, Fakulta zdravotnických věd,
Univerzita Palackého, Olomouc
13:45 – 14:00 Specifika primární péče o dítě
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS
JEP, praktická lékařka pro děti a dorost
14:00 – 14:15 Podpora zdraví v nemocnici Pelhřimov, p. o.
Bc. Pavlína Fridrichovská, DiS., koordinátor podpory zdraví, nemocnice Pelhřimov
14:15 – 14:30 Dětská a dorostová adiktologie
Bc. Michaela Namyslovová, Klinika adiktologie, 1. LF UK, Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze
14:30 -14:45 Jak vytvořit text, který zaujme
Ing. Jana Maiksnar, copywriterka, CPVZ, Státní zdravotní ústav, Praha
14:45 – 15:00 Zdravotní gramotnost české populace. Výsledky reprezentativního šetření.
PhDr. Zdeněk Kučera, Státní zdravotní ústav, Praha
15:00 – 15:30 DISKUZE, ZÁVĚR

Více

VI. OBEZITA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH V PRAXI 27.5. Křetín

Jihomoravské dětské léčebny, p.o. DĚTSKÁ LÉČEBNA KŘETÍN si Vás dovoluje pozvat na konferenci
VI. OBEZITA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH V PRAXI „Léčba obezity u dětí a dospívajících“
Termín: středa 27. 5. 2015 ve 14:00 hodin
Místo konání: Kulturní dům ve Křetíně
PROGRAM:
I. blok:
14:05 – 14:30
Metabolický syndrom u dětí
14:30 – 14:45
Metabolický syndrom – naše zkušenosti
14:45 – 14:55
Metabolický syndrom – kasuistiky
14:55 – 15:20
Možnosti bariatrické a metabolické chirurgie u dětí a adolescentů
15:20 – 15:35
Ambulantní psychologická péče pro problematiku příjmu potravy
15:35 – 16:10
Přestávka s občerstvením
II. blok:
16:10 – 16:30
Laické hodnocení správné dětské výživy
16:30 – 16:55
Stravovací zvyklosti u českých dětí – výsledky studie 1000 dní do života
16:55 – 17:20
Vliv výživových zvyklostí matek na složení stravy malých dětí


Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČLK a je ohodnocena pro lékaře 6 kredity, pro nelékařské zdravotnické pracovníky 4 kredity
Poplatek je pro lékaře 300 Kč, pro nelékařské zdravotníky 200 Kč.
Prosíme o potvrzení účasti do 25. 5. 2015
Je možné se zaregistrovat přímo na webových stránkách www.detskelecebny.cz/kretin
nebo e-mailem: info@detskelecebny.cz
Více

PRAKTICKÁ DĚTSKÁ OBEZITOLOGIE V AMBULANTNÍ PRAXI 23.5. 2015 Praha

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací kurz ČLK č. 44/15 PRAKTICKÁ DĚTSKÁ OBEZITOLOGIEV AMBULANTNÍ PRAXI – POKRAČOVÁNÍ

Datum konání: sobota 23. května 2015
Místo konání: Klub ČLK, Lékařská 2, Praha 5
Koordinátor: MUDr. Zlatko Marinov

Délka odborného programu: 7 hodin
Počet kreditů: 6

registrace: ČLK

9:00 MUDr. Z. Marinov, Prevence civilizačních onemocnění v dětském věku
9:45 MUDr. D. Pastucha, PhD. MBA,  Postavení pohybu v prevenci civilizačních onemocnění
10:30 Přestávka
10:45 MUDr. M. Nejedlá.  Národní doporučení k pohybové aktivitě, inspirace ze zahraničí
11:30 MVDr. K. Janovská, Porovnání pohybu v denním životě se sportem pro zdraví oproti výkonnostnímu sportu
12:15 Přestávka
12:45 Ing. H. Střítecká, PhD., Otázka doplňků a náhrady stravy u sportujících dětí
13:30 MUDr. D. Pastucha, PhD. MBA, Posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu, kontraindikace tělesné výchovy na školách
14:15 N. Křístek, Vliv vzdělávací instituce na životosprávu dítěte

Více