All posts by z.marinov@seznam.cz

Kalkulátor genetického rizika a terapeutického skóre

 Kalkulátor genetického rizika.  DNA genetická analýza vedle vysoké finanční nákladnosti dosahuje prozatím výstupů na hranici statistické významnosti. Cílené anamnestické údaje jsou pro konkrétního klienta naproti tomu významně výtěžnější prakticky s nulovými náklady. Kalkulátor genetického rizika vychází z výsledků soudobých multicentrických studií a propojuje ontogenetické, fylogenetické a epigenetické rizikové faktory. Kalkulátor umožňuje pro konkrétního klienta stanovit riziko rozvoje nadváhy, včetně návrhu příslušné intervence.

 Kalkulátor terapeutické skóre . K reálnému výsledku v prevenci a léčbě dětské obezity vede především účelně vynaložená terapie na příslušném pracovišti s odpovídajícím stupněm intenzity. Bez odpovídající intervence nejen, že její výsledek je na straně klienta nejistý, ale mnohdy vede na straně terapeuta k pocitu vyhoření.  Kalkulátor terapeutického skóre umožňuje stanovit účelnou léčbu s diferenciálně diagnostickou rozvahu včetně psychosociálního zázemí a odkazů na  relevantní kritéria .
 Na oba kalkulátory je možné přejít přes hlavní menu  Programy , přes příslušné podmenu nebo přes rychlý přístup přes příslušná loga DNA   Kalkulátor genetického rizika a kalkulačky    Kalkulátor terapeutické skóre  v záhlaví stránky  S dětmi proti obezitě .
Více

Konference Obezita a pohybový aparát, Lázně Bludov 15. a 16. listopadu 2013

Odborná konference Obezita a pohybový aparát aneb málo se pohybujeme a příliš jíme. Lázně Bludov ve dnech 15. od 13 hod  a 16. listopadu 2013

Přednášejí odborníci z oblasti zdravotnictví a zdravovědy na téma prevence, rizik a možností léčby obezity.

Obezita a pohybový aparát
Odborný garant: Doc. MUDr. Dobroslava Jandová, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství KV 3.LF UK Praha
MUDr. Ivana Wurstová, odborný garant léčebné péče Lázní Bludov

Program konference :

Pátek 15. listopadu 2013
13.00 Zahájení konference
13.10 – 13.30 Obezita jako rizikový faktor invalidizace obyvatelstva pro onemocnění pohybového aparátu
MUDr. Eva Coufalová, vedoucí oddělení lékařské posudkové služby OSSZ Šumperk. Vedoucí lékařka
lázeňské péče Lázní Bludov
13.30 – 14.10 Obezita a diabetes mellitus – epidemie 21. století
Prim. MUDr. Blanka Plesníková, Diabetologická ambulance. II.interní oddělení Šumperské
nemocnice, člen sk. Agel
14.10 – 14.40 Pohybová aktivita v prevenci dětské obezity
Prim. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D.,MBA, Dětská obezitologická ambulance. Klinika
tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN a LF UP Olomouc
14.40 – 15.00 Kurz „Fun For Fit“
Mgr. Tomáš Rýzner, Občanské sdružení Lenochod
15.00 – 15.20 Přestávka
15.20 – 16.30 Lázně Bludov – 50 let zkušeností s léčbou obezity
Pohledem lékaře – MUDr. Eva Coufalová , vedoucí lékařka Lázní Bludov
Vyšetřovací metody při léčbě obezity – Zdeňka Stonová, zdravotní sestra Lázní Bludov
Zásady stravování při léčbě dětské obezity – Soňa Rohovcová, nutriční terapeutka Lázní Bludov
Pohybové aktivity při léčbě dětské obezity – Bc. Jana Ptáčková, fyzioterapeutka Lázní Bludov
Jóga a obezita – Mgr. Jitka Čulíková, lektorka jógy
16.30 – 17.40 Základní principy životosprávy
MUDr. Miroslav Holub, Rehabilitační centrum Semily
17.40 – 18.00 Diskuse ke všem tématům
18.00 Ukončení prvního dne konference

Sobota 16. listopadu 2013
9.00 – 9.30 Funkční poruchy axiálního pohybového systému a možnosti intervenčního rehabilitačního
přístupu
Prim. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, Oddělení rehabilitace CLR SMN Nemocnice Prostějov,
odb.as. Ústavu fyzioterapie FZV UP Olomouc, odb. as. Katedry fyzioterapie a rehabilitace LF MU
Brno
9.30 – 10.00 Pohybové komplikace obezity
MUDr. Horák Stanislav, MUDr. Konečný Petr, Ph.D., MBA, MUDr. Pastucha Dalibor, Ph.D., MBA
Oddělení rehabilitace FN Olomouc a FZV UP Olomouc
10.00 – 10.45 Lži, omyly a mýty v léčbě obezity
Prim. MUDr. Jiří Poděbradský, NZZ Rehabilitace Lipová Lázně. Masarykova univerzita, Fakulta
sportovních studií Brno
10.45 – 11.10 Přestávka
11.10 – 11.40 Fyzioterapie v prevenci a léčbě obezity
PhDr. Radana Poděbradská, NZZ Rehabilitace Lipová Lázně. Masarykova univerzita, Fakulta
sportovních studií Brno
11.40 – 12.10 Reflexní zóny na noze – ošetření makrosystému v mikrosystému
Mgr. Klára Bubeníčková, NZZ Terapea Praha 7
12.10 – 12.40 Psychosomatické aspekty obezity
MUDr. Ivana Wurstová, odborný garant léčebné péče Lázní Bludov
12.40 – 13.00 Diskuse
13.00 Ukončení konference

Více

Novinky září 2013

Dovolujeme si Vás informovat o aktivitách projektu S dětmi proti obezitě před nastávající podzimní sezonou.
Stránky S dětmi proti obezitě  jsou  v současné době garantovány odborným dohledem předních odborníků a je možné na ně odkazovat i běžnou populaci.  Stránky byly úspěšně pokřtěné a odlunchované pro odbornou veřejnost na konferenci Praktická dětská obezitologie 2. v Poděbradech 14.6. Kmotrou se stala Prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc. a kmotrem prim. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA. Od té doby dosáhla návštěvnost stránek přes 3500 unikátních přístupů.
V rámci stránek především doposud probíhaly drobné úpravy a formální opravy a v současné době došlo  k rozšíření stránek Pro výživové konzultanty o stránky Nakupujte s dětmiVývoj výživových zvyklostíJídelníček školáka,  Význam pohybuPotřeba pohybu v dětském věku a Vhodné pohybové aktivityV  návaznosti byly propojeny a upřesněny Režimové tipy a triky  a na ně navazující blogové stránkykteré jsou připravéné pro Vaše blogové komentáře. Pro Vaši inspiraci jsme sestavili stránku o aktuálních školních svačinách Krabička do každé školní tašky a za pozornost případně stojí edukační pomůcka Jídelníček na pěti prstech jedné ruky
 
V rámci spolupráce s projektem Postupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku  jsou na webových stránkách uvedeny  praktické rady pro rodiče Tipy a Triky pro kojence. Ke stránce se váže blogová stránka S kojenci proti obezitě  a případně se těšíme na Vaše komentáře.
V nastávajícím podzimním období proběhnou tradiční akce, které se dotýkají i problematiky dětské obezity

Obezitologie & bariatrie, Hradec Králové 17.–19. října 2013

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 6.-7.12.2013 Poděbrady

Věříme, že se na nich potkáme, nebo v rámci zřízené facebookové stránky.
S  přáním příjemného prožití zbytku léta
MUDr. Zlatko Marinov
odborný garant
Více

Obezitologie & bariatrie, Hradec Králové 17.–19. října 2013

Obezitologie & bariatrie 2013

celostátní konference České obezitologické společnosti ve spolupráci s Českou asociací sester, Nové Adalbertinum, Hradec Králové 17. 10. 2013–19. 10. 2013, www.gsymposion.cz

Program:

ČTVRTEK 17.10.
9.00 – 12.15 BARIATRICKÉ PRESYMPOSIUM
předsedající: Fried M.
Bariatric Surgical Techniques – Surgeon`s preference or evidence based choice?

HLAVNÍ PROGRAM
13.00 – 13.15 ZAHÁJENÍ
Fried M., Müllerová D.
13.20 – 13.55 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA
předsedající: Fried M., Sucharda P.
Lipidy a obezita
Kunešová M. /Praha/
OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM 4
14.00 – 16.00 BLOK I Varia I
předsedající: Svačina Š., Slabá Š.
Obezita v těhotenství a laktaci – vyzvaná přednáška
Kacerovský M. /Hradec Králové/
Karcinom prsu a obezita
Šuk J. /Praha/
Nová antidiabetika s účinkem na tělesnou hmotnost
Pelikánová T. /Praha/
Koncepce a strategie prevence a léčby obezity v ČR
Fried M., Hainer V., Kunešová M., Müllerová D. /Plzeň/
Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací
Herlesová J., Knappová D., Král P., Slabá Š., Staňková V., Wagenknecht M., Žmolíková J., Kravarová E. /Praha/
16.00 – 16.30 přestávka
16.30 – 18.15 BLOK II Varia II
předsedající: Müllerová D., Herlesová J.
Internetová soutěž 7S
Málková I., Divoká J., Málková Z. /Praha/
Prediktory váhového přírůstku po zanechání kouření
Kmeťová A., Králíková E., Štěpánková L., Zvolská K. /Praha/
Rozdíly kognitivního výkonu mezi obézními pacienty a běžnou populací
Král P. /Praha/
Možnosti komplexní dekongestivní terapie (KDT) v prevenci a léčbě obezity
Vlasák R. /Praha/
NutriPro – nový nutriční program pro profesionály
Petr T., Cikl P. /Ivančice/

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM 5
PÁTEK 18.10.
HLAVNÍ PROGRAM
9.00 – 9.10 Prezentace společnosti eVito
Telemonitoring – nástroj léčby a prevence civilizačních chorob (eVito systém aktivního zdraví)
Fialová K.
9.15 – 10.15 Sympozium k 100. výročí prací N.N. Aničkova: Co se změnilo ve výzkumu, diagnostice a léčbě HLP a aterosklerózy za jedno století
předsedající: Hainer V., Češka R.
Ateroskleróza – od Aničkova ke globálnímu kardiovaskulárnímu riziku
Češka R. /Praha/
Od obezity k ateroskleróze
Sucharda P. /Praha/
Současná i nová experimentální léčba HLP/DLP
Češka R. /Praha/
10.15 – 10.45 přestávka + POSTERY
10.45 – 12.15 BLOK III Bariatrie I
předsedající: Kasalický M., Matoulek M.
Evropská interdisciplinární doporučení k chirurgické léčbě obezity a metabolických onemocnění 2013 – co je nového?
Fried M. /Praha/
Bariatrická-metabolická chirurgia na Slovensku včera, dnes?? zajtra???
Keher I., Holéczy P., Škuta R. /Trnava/
Bariatrická péče – jaké požadavky by měla splňovat?
Doležalová K. /Praha/
Vliv laparoskopické plikace žaludku na tělesnou hmotnost, metabolickou kompenzaci a hormonální profil u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu: výsledky po 12 měsících sledování
Kaválková P., Mráz M., Doležalová K., Urbanová M., Trachta P., Kosák M., Drápalová J., Lacinová Z., Fried M., Svačina Š., Haluzík M. /Praha/
Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let
Svoboda L. /Praha/
Výsledky bariatrických/metabolických reoperací
Holéczy P., Bužga M., Bolek M., Krištof J., Havrlentová L., Ševčíková J. /Ostrava/
12.15 – 13.45 oběd

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM6
13.45 – 15.00 BLOK IV Společná sekce lékařů a nelékařských pracovníků
předsedající: Škochová D., Fried M.
Obezita v České republice – 2013
Matoulek M., Lajka J., Svačina Š. /Praha/
Jak vysvětlit paradox obezity?
Hainer V. /Praha/
Problematická ustanovení zákona o zdravotních službách
Široká L. /Praha/
Jak se dívat na psychosomatickou medicínu
Honzák R. /Praha/ 15.00 – 16.15 BLOK V Dětská obezita
předsedající: Kytnarová J., Kunešová M.
Těhotenství, laktace a hmotnost potomků
Sucharda P. /Praha/
Stav výživy a stravovacích zvyklostí dětí školního věku v Plzeňském kraji v roce 2013
Sedláček P., Hirschner T., Langmajerová J., Dvořáková J., Müllerová D. /Plzeň/
Zdravotně orientovaná zdatnost a pohybový režim dětí školního věku v Plzeňském kraji v roce 2013
Langmajerová J., Hirschner T., Sedláček P., Dvořáková J., Müllerová D. /Plzeň/
Preventivní projekt „S dětmi proti obezitě“
Marinov Z., Marinová C. /Praha/
16.15 – 16.45 přestávka
16.45 – 18.15 BLOK VI Bariatrie II
předsedající: Doležalová K., Holéczy P.
Zkušenost s 500 tubulizacemi žaludku (sleeve gastrická resekce) – 10 let práce bariatrického centra
Hrubý M., Hain J., Švehlová D., Pospíšil D. /Turnov/
Nejčastější komplikace po sleeve gastrectomy
Kasalický M., Doležel R., Vernerová E., Král P. /Praha/
Plikace versus sleeve – krátkodobé výsledky dvou nejčastějších bariatrických operací
Čierny M., Čierny M. jr., Vašíček J., Kříž M., Lašek P. /Břeclav/
Neadjustabilní gastrická bandáž s odstupem času – kazuistiky
Šrámková P. /Praha/
Remise diabetu po bariatrickém výkonu u pacientů s přetrvávajícím diabetem 2. typu po konzervativním, léčbou navozeném hmotnostním úbytku
Svačina Š., Matoulek M. /Praha/
Vitamin D u pacientů po tubulizaci žaludku
Bužga M., Švagera Z., Kulíšková L., Bolek M., Holéczy P. /Ostrava/
19.00 společná večeře

 

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM 7
SOBOTA 19.10.
HLAVNÍ PROGRAM
9.00 – 10.15 BLOK VII Výzkumná témata
předsedající: Müllerová D., Haluzík M.
Lidský adenovirus 36 je asociován s nadváhou a obezitou – studie 1179 českých adolescentů
Zamrazilová H., Aldhoon Hainerová I., Atkinson R.L., Dušátková L., Sedláčková B., Hlavatý P., Lee Z.P., Kunešová M., Hampl R., Hainer V. /Praha/
Vliv vybraných polymorfismů kandidátních genů obezity na celkový energetický příjem a příjem jednotlivých nutrientů u českých adolescentů
Aldhoon Hainerová I., Zamrazilová H., Dušátková L., Sedláčková B., Hlavatý P., Kunešová M., Hampl R., Hainer V. /Praha/
Efekt laparoskopické sleeve gastrektomie na mRNA expresi prozánětlivě působících genů v podkožní tukové tkáni a periferních monocytech obézních pacientů
Trachta P., Dostálová I., Lacinová Z., Haluzíková D., Kaválková P., Kasalický M., Haluzík M. /Praha/
Sérové koncentrace a mRNA exprese omentinu v podkožní tukové tkáni u pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu: vliv nízkokalorické diety, fyzické aktivity a laparoskopické tubulizace žaludku
Urbanová M., Dostálová I., Jahodová J., Pavlovičová R., Čechová M., Matoulek M., Haluzíková D., Mráz M., Lacinová Z., Haluzík M. /Praha/
10.15 – 10.45 přestávka + POSTERY
10.45 – 12.30 BLOK VIII Kontroverze v obezitologii
předsedající: Sucharda P., Šrámková P.
Existují zdraví obézní?
Pichlerová D. /Praha/
Obezita a deprese
Slabá Š. /Praha/
Alternativy v dietní léčbě diabetu 2. typu
Kahleová H., Pelikánová T. /Praha/
Role mléčných výrobků v redukční dietě
Hlavatý P. /Praha/
Vliv frekvence jídel na kvalitu života, Beckovo skóre deprese a jídelní chování u diabetiků 2. typu
Kahleová H., Bělinová L., Hill M., Pelikánová T. /Praha/
Aspirační terapie – nová endoskopická metoda léčby obezity, první zkušenosti v ČR
Machytka E., Bojková M., Bužga M., Kupka T., Svoboda P., Klvaňa P., Shike M. /Ostrava/
12.30 – 12.45 ZÁVĚR KONFERENCE
Fried M., Müllerová D.

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM8

OBEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 program samostatné sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí
PÁTEK 18.10.
8.35 – 8.45 ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO
Fried M., Škochová D., Krutská S.
8.45 – 10.15 BLOK I
předsedající: Trnková H., Krutská S.
Vliv bariatrické chirurgie na vnímání bolesti obézních pacientů
Škochová D. /Praha/
Prediktor hmotnosti
Sadílková A., Moskalyk J./Praha/
Projekt COPAT
Dědourková Š. /Praha/
Mýty v sexu II
Weiss P. /Praha/
DISKUZE
10.15 – 10.45 přestávka
10.45 – 12.30 BLOK II
předsedající: Součková M., Solnařová L.
Ošetřovatelská péče o obézního pacienta po operaci pro akutní pankreatitidu
Souhradová E., Brodníčková K. /Praha/
Ošetřovatelská péče u pacienta s obezitou v bariérovém režimu
Štulíková I., Solnařová L. /Praha/
Komplikace hojení obézních pacientů
Tlášková J., Svobodová V. /Praha/
Imobilizační syndrom
Brzicová V. /Praha/
Partnerské vztahy včera a dnes
Janáčková L. /Praha/
DISKUZE
12.30 – 13.45 oběd
O

BEZITOLOGIE & BARIATRIE 2013 ODBORNÝ PROGRAM

Více

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 6.-7.12.2013 Poděbrady

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 6.-7.12.2013 Poděbrady 

Letos se koná již 8. ročník konference odborníků zabývajících se obezitou a další problematikou výživy dětí a dorostu.

Termín akce je 6. – 7. 12. 2013, konference se koná v Poděbradech.
Konference je evidována v Centrálním registru akci ČLK, ČAS a UNIFY, kreditní body dle směrnic.

Přednášky budou rozděleny do těchto částí:

A) Výživa dítěte a zdraví
B) Potraviny v dětské výživě
C) Obezita – Fórum prevence dětské nadváhy a obezity (volby pro členy Fóra)
D) Obezita
E) Podvýživa dětí
Podrobný program a další podrobnosti včetně možnosti přihlášení najdete na webových  Společnosti pro výživu.

Více

Krabička do každé školní tašky

Ideální ve škole jsou domácí dopolední svačiny.  Ale jak konkrétně na věc? Když stejně jako my nejsou naše děti jedno jako druhé, ale originál z facebooku.
zarovkapro bližší informace klikněte na odkaz, o který máte zájem

Máma z krabičky – Dokonalost z Japonska
Dokonalá máma na plný úvazek hledá stále správnou odpověď, protože si plně uvědomuje, že ve škole již není nic pod jejím bedlivým dohledem. Pro děti takovýchto maminek je ideální dopolední přesnídávka do svačinové krabičky naplněná pestrostí, originalitou a láskou. Svačinová krabička má mít odpovídající velikost příslušnému věku dítěte. Pro prvňáčka malá, pro mladšího školáka větší a pro některé sportovní puberťáky bude potřeba krabice jak pro horníka. Její velikost by měla limitovat energetický obsah svačinové krabičky, aby se toho čeho už je moc do ní nevešlo. Jednu třetinu náplně svačinové krabičky tvoří cereálie, třetina je na ovoce nebo zeleninu, třetina je pro bílkoviny a  pokud něčeho trochu ubereme, zbude i místo pro laskominu.

Angry-Birds-Bento-BoxIdea krabičky je původem z Japonska, kde je nejméně obézních a nejvyšší průměrná délka života na světě. V zemi jsou pouze 3,5% obézních obyvatel a mají nejvyšší průměrnou střední délkou života  na světě. Jistě se na tom podílí i to, že jsou  u nich populární krabičky, tzv. tvobento boxy. Krabičky jsou barevné kufříky různých tvarů s několika přihrádkami, do kterých se doma připravuje studené pokrmy. Velký důraz je kladen na vzhled jídla, které je aranžováno z rýže a rýžové mouky do tvarů zvířátek nebo komiksových postaviček (pandy, figurky) nebo zdobných ornamentů a je tak vizuálně velmi atraktivní. 3 objemové díly připadají na sacharidy, 1 díl na bílkoviny (ryby, dary moře, maso) a 2 díly na ovoce a zeleninu. Na oddělení potravin se používá hlávkový salát nebo okurka. Aby jídlo v krabičce dobře drželo, používají se k dokrývání cherry rajčata nebo hroznové víno. Příprava jídla do krabičky trvá asi 15 minut.

 

hvězdička

U nás však nepoužíváme rýži a plody moře. V naších středoevropských podmínkách by jednak ovoce se zeleninou a jednak cereálie  měly svým objemem v dopolední přesnídávce naplnit jednu denní porci. Přestože  ani dokonalá máma v ranním shonu není schopna vážit jednotlivé složky, má na pomoc velice jednoduchou pomůcku – velikost jedné porce každému určuje velikost jeho pěsti. Pro drobné děti je tak předem k vrácení odsouzen celý pomeranč ale i velký banán. 2 stroužky jablka, 3 kuličky hroznového vína a salátový list v celozrnném sendviči s plátkem šunky a kvalitního rostlinného tuku velikosti dětské pěsti kompletně naplní požadavky zdravého stravování. V takovéto krabičce zbude i místo na minipytlík z party mixu želatinových bonbonu, nebo zabalené čokoládičky z výběrové bomboniery s mašličkou, nálepkou sluníčka, srdíčka nebo postixem, na kterém je napsáno – Mám Tě ráda … Takováto svačinová krabička se pro každé dítě pak stane nejen jídlem, ale místem máminy lásky, který zvládne zahladit nejeden neúspěch ve vyučovací hodině.
Co má ale dělat maminka, která není japonka?

Máma jde do práce – Nechte si pomoct od dětí
_DSC0292Ranní shon s přípravou tašky, sháněním a dopisováním školních úkolů, nedůslednou ranní hygienou dětí …. a přípravou školní svačiny, když čas hoří. V takovémto případě je rada velice jednoduchá – nechte připravit školní svačinu samotnými dětmi. Otevřít chladničku, namazat a naskládat sýr se šunkou na rozkrojenou  celozrnnou kaizerku, zvládne i prvňák a rozkrojit i druhák. Když připraví sendvič ze dvou krajíců pšeničně žitného bochníku, celozrnného rohlíku nebo housky, mamince pak již stačí vložit jen list salátu a odkrojit velikost dětské pěsti. Navíc ji zbude zdravá svačina do práce. Maminka tak může koupit nejen krabičku s obrázkem pro své dítě, ale druhou pro sebe, aby si udržela dlouhodobě štíhlou linii. Do školní krabičky ji pak stačí přihodit už jen 2 cherry rajčátka, 3 hranolky z mrkve (vybyl jí totiž čas očistit mrkev), 2 hranolky z okurky a  hranolek z řapíkatého celeru – co z mrkve, okurky a celeru zbylo, vloží snadno do své krabičky. Pak už stačí nalepit smajlíka na rajčátko a na malou laskominku např. malý pytlík neloupaných oříšků – postix se vzkazem – Nezapomeň zavolat – moc mi na Tobě záleží. Nejen že se připomene dítěti ve škole, ale v práci při svačině se všem pochlubí, jak jí její největší štěstí udělalo dobrou svačinu. Možná nejednu maminku, která nechá připravovat svačinu dítětem, zanedlouho překvapí, že ve školní krabičce najde večer jen bonbon a čipsy z jablka a hrušky už tam nezbudou. A to předtím musela po velké nahnilé hrušce vymývat často celou tašku.

Na Nakupujte s dětmi  naleznete několik dobrých typů jak do ledničky nakoupit ke školní svačině bez navýšených finančních nároků tzv. funkční potraviny – potraviny, které vedle naplnění základních potřeb, dlouhodobě vylepšují i zdravotní stav.

Máma šla do práce - Domácí automat
Co když  máma nestíhá, protože pracuje již od rána? Spolehnout se na to, že si dítě bez připomenutí připraví svačinu samo nelze. Co pak dělat, když častokrát zapomene svou předpřivenou školní svačinovou krabičku na stole natož aby si vzpomnělo, že mu ji někdo do tašky vložil. V tomto případě se lze spolehnout jen na dalšího člena domácnosti, u kterého však se spoluprací v naplňování krabičky s obrázkem počítat nemůžeme.

Pak je vhodné doma udělat domácí automat – nakoupit zdravější variantu tyčinek,  sušenek a odpovídají velikost ovoce. Naučte všechny členy domácnosti, že když si na svačinu z domácího automatu vyberou tyčinku, na kterou mají dnes chuť, uříznou z ní přesně tu část, která jim vyčuhuje ze sevřené pěsti. Je to přesně ta část, která je pro ně už moc. Jen kdyby šli na sportovní kroužek nebo na utkání, tak by ji mohli sníst celou. Pokud by snědli celou tyčinku a přiměřeně k tomu nesportovali, začala by se jim zanedlouho ukládat do tukové vrstvy. Veškeré terciálně upravované potraviny – potravy zpracované potravinářským průmyslem – jsou produkovány ve vztahu k doporučené denní dávce pro ženu středního věku s administrativní prací – ale to určitě Vaše dítě není??? Prosím zapomeňte na výhodná balení pro závodní stravování, balení MAXI, balení XXL – snad nikdo nechce XXL děti… takovéto výrobky v domácím automatu nemají žádné místo. Nepokoušejte ty, na kterých Vám nejvíc záleží.

HLFcc__DSC0319Jak vyřešit porci ovoce a zeleniny? Když si dítě vybere z ledničku zeleninu na svačinu – vyhráli jste v životě první místo v olympiádě zdravého životního stylu, ale je třeba si po čase zodpovědět otázku – není Váš puberťák vegetarián a netrpí náhodou vaše děvče poruchou příjmu potravy – mentální anorexi?  Na zeleninu spíš nesázejte a přesuňte ji spíš na večeři. K samo výběru upřednostněte ovoce. Nakupujte velikosti ovoce odpovídající velikostí dětské pěsti a nalepte na ně obrázky, napište na ně nebo na  postix vzkaz, vtipnou hlášku, lidovou moudrostmi nebo přísloví. Něco tak originálního mu bude závidět kdejaký spolužák a ještě se do hrušky, jablka, banánu, pomeranče nebo mandarinky s pomyšlením na Vás s radostí zakousne.

Teenager vše neguje - Uzdravte školní automat

uzdravme_skolni_automat_exterStěžejní  úlohu v chování staršího školáka  sehrává napodobování vrstevníků a vliv reklamy jako výraz ztotožnění s určitou sociální skupinou. Pro pubertální období je typické podezřívání  až negace dosavadních autorit  – tak že maminku, tatínka a paní učitelku nahradí ve vzoru nejlepší kamarád nebo plakát s popovou hvězdou v ložnici.  Pokud maminky budou  chtít  napravit chyby  ve výživových návycích u svých puberťáků, tak je upozorňuji, že už to nemá cenu doma, ale je třeba zajistit nápravu u jeho nejlepšího kamaráda.

Neraďte svému adolescentovi a snažte se respektovat jeho volbu, kterou tajně nasměřujte. Neobávejte se bufetů a automatů, které provozují školní jídelny, protože ty ze zákona musí naplňovat takzvaný spotřební koš, kterým se tak lehce nepropluje. Obávejte se všech komerčních automatů, faastfodů a minimarketů v okolí školy. Naučte své dítě zavčas používat jeho pěst proti obezitě. Upravte obsah školního automatu – jako rodič máte na to ve školní radě plné a zákonné právo! 

MUDr. Zlatko Marinov, MUDr. Marie Nejedlá

Více